iigw.pl

Pozytywne oceny otrzymane22
Negatywne oceny otrzymane20
Karma:3 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (179)

1

21 Thumbs up   19 Thumbs down

dorzecze


(ang. river basin) 1. obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 3); 2. obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system strumieni, rzek i ewentualnie jezior do morza poprzez pojedyncze ujście rzeczne, estuarium lub d [..]
Źródło iigw.pl (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

parowanie


(ang. evaporation) zmiana stanu wody z ciekłego w parę i jej transport do atmosfery. [sw]
Źródło iigw.pl (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abrazja


(ang. abrasion) proces mechanicznego niszczenia stromych brzegów dużych zbiorników wodnych głównie wskutek przyboju, polegający na ścieraniu skał podłoża przez materiał transportowany przez wodę. [imgw]
Źródło iigw.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


(ang. agglomeration) (1) ® aglomeracja miejska; (2) teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (PW [43] art. 43 ust. 2). [imgw]
Źródło iigw.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja miejska


(ang. urban agglomeration) miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych. [imgw]
Źródło iigw.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywność boczna


(ang. lateral activity) erozja brzegów rzeki i towarzysząca jej akumulacja rumowiska w postaci odsypisk. [sw]
Źródło iigw.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akumulacja osad


(ang. sediment deposition) odkładanie się (gromadzenie się) wyerodowanych cząstek gleby lub koryta rzecznego na dnie rzeki albo zbiornika lub pozostawionych przez wodę opuszczającą dane miejsce. [sw]
Źródło iigw.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analiza efektywności kosztowej


(ang. Cost-Effectiveness Analysis, CEA) modyfikacja analizy kosztów i efektów stosowana wówczas, gdy pieniężna wycena efektów inwestycji jest niemożliwa lub niewskazana. W metodzie tej tylko koszty są mierzone w jednostkach pieniężnych, natomiast efekty nie podlegają ocenie wartościującej. W przedsięwzięciach inwestycyjnych w ochronie środowisk [..]
Źródło iigw.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analiza ekonomiczna


(ang. economic analysis) w RDW [32]: analiza usług wodnych prowadzona w oparciu o załącznik III. Analiza ta winna uwzględniać zasadę zwrotu kosztów usług wodnych zamieszczoną w art. 9 RDW i brać pod uwagę scenariusz bazowy oznaczający prognozę rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2015 oceniającą przyszłe możliwe zmiany w środowisku wodnym. A [..]
Źródło iigw.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analiza podatności zlewni


(ang. catchment susceptibility analysis) identyfikacja krytycznych elementów obciążenia zlewni, wynikającego z rodzaju i struktury zagospodarowania jej obszaru, dla oceny stanu ekosystemów wodnych związanych z tą zlewnią oraz zaplanowania działań pozwalających uniknąć lub złagodzić negatywne skutki tych zagrożeń. [jb]
Źródło iigw.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 179