Definicja abrazja
Co znaczy abrazja? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa abrazja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa abrazja

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abrazja


(1.1) ścieranie podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez wodę; | (1.2) usuwanie próchnicy przy użyciu strumienia powietrza wzbogaconego ładunkiem ścierniwa o różnej granu [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abrazja


wy³y¿eczkowanie, wyskrobanie, skrobanka; 1) abrazja jamy macicy - têpe lub ostre wy³y¿eczkowanie b³ony ¶luzowej macicy w celu uzyskania wyskrobin; jeden z czê¶ciej wykonywanych zabiegów ginekolo­gicznych, ³±cz±cy siê w zale¿no¶ci od wskazañ, z rozszerzeniem kana³u szyjki macicy. Polega na usuniêciu specjaln± ³y¿k± rozwija­j±cych siê w macicy tkanek [..]
Źródło alveo-akuna.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abrazja


Jeden z czynników erozyjnych. Abrazja polega na œcieraniu pod³o¿a skalnego przez luŸny materia³ przemieszczany przez wodê (pr¹dy rzeczne, pr¹dy morskie, falowanie, przyp³ywy i odp³ywy), lód (lodowce), [..]
Źródło woreczko.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abrazja


(¶.³c. abrasio ‘odskrobywanie’ od ³c. abradere ‘skrobaæ’) geol. proces niszczenia stromych brzegów przez fale i p³ywy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abrazja


1. «proces niszczenia stromego wybrzeża przez działanie fal»
Źródło sjp.pwn.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abrazja


(ang. abrasion) proces mechanicznego niszczenia stromych brzegów dużych zbiorników wodnych głównie wskutek przyboju, polegający na ścieraniu skał podłoża przez materiał transportowany przez wodę. [imgw]
Źródło iigw.pl (offline)

<< abrakadabra abrewiatura >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie