bossa.pl

Pozytywne oceny otrzymane4
Negatywne oceny otrzymane3
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (323)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dłużne papiery wartościowe


papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi - losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe [..]
Źródło bossa.pl (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitalizacja rynkowa


całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku
Źródło bossa.pl (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

lot


jednostka określająca wielkość kontraktu (wolumen), dla walut odpowiada 100.000 jednostek waluty bazowej, dla pozostałych instrumentów, zgodnie ze specyfikacją brokera oferującego, jest podzielna na tzw. „mini loty” stanowiące dziesiętną część lota więcej >>
Źródło bossa.pl (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

swing trading


jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu swing trading mogą posiadać nieco mniejsze umiejętności oceny sytuacji rynkowej w stosunku do inwestorów o stylu day trading, zazwyczaj w analizie technicznej wykorzystuje się wykresy w układzie dziennym, więcej >>
Źródło bossa.pl (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza)
Źródło bossa.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

at-the-money


Sytuacja, w której cena wykonania opcji (strike price) jest równa lub bardzo bliska cenie spot instrumentu bazowego, więcej >>
Źródło bossa.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

average collection period


rotacja należności, iloraz wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie
Źródło bossa.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

average true range


wskaźnik używany w analizie technicznej, służy do mierzenia zmienności cen, niskie wartości wskaźnika obecne są w okresach konsolidacji jaka towarzyszy kształtowaniu szczytów np. niektórych formacji cenowych lub bezpośrednio po okresach stabilizacji, więcej >>
Źródło bossa.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną
Źródło bossa.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa pozabilansowe


nie zarejestrowane aktywa reprezentujące albo zasoby firmy, albo spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne
Źródło bossa.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 323