Definicja aktywa
Co znaczy aktywa? Tutaj znajdziesz 40 definicję słowa aktywa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa aktywa

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Rzeczy ruchome i nieruchome o określonej wartości majątkowej, które posiada dana osoba.
Źródło finansowysupermarket.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogó³ ¶rodków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie przedsiêbiorstwo.
Źródło money.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Kontrolowane przez jednostkê zasoby maj±tkowe o wiarygodnie okre¶lonej warto¶ci, powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ, które spowoduj± w przysz³o¶ci wp³yw do jednostki korzy¶ci ekonomicznych. Art. 3 u [..]
Źródło serwisprawa.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Zgodnie z ustawą o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednos [..]
Źródło mikroporady.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Wartość składników majątku jakimi dysponuje dany podmiot.
Źródło atea.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Strona bilansu, która odpowiada za majątek rzeczowy firmy oraz zasoby gromadzone w celu prowadzenia działalności.
Źródło stoplichwie.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Środki trwałe i majątek ruchomy zgromadzony przez firmę.
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


(łac. od activus – czynny) zbiór środków gospodarczych, którymi aktualnie dysponuje przedsiębiorstwo
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną
Źródło bossa.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. [..]
Źródło rifp.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Całość środków majątkowych osoby prywatnej albo spółki, do których zalicza się środki pieniężne (gotówkę), rachunki należności (wierzytelności), weksle do inkasa, papiery wartościowe, spis inwentarza, [..]
Źródło polskiadwokat.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych [..]
Źródło cenytransferowe.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


(ang. assets) - finansowe okre¶lenie maj±tku firmy. Ka¿dy bank dysponuje innym maj±tkiem, tym samym posiada inn± strukturê aktywów. Ró¿nice te s± szczególnie widoczne, gdy porównujemy aktywa banków ró [..]
Źródło biznes-informator24.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Akcje, surowce, waluty lub indeksy giełdowe – w szerszym znaczeniu tego słowa do aktywów możemy zaliczyć wszelkie przedmioty materialnie i niematerialne, jak nieruchomości, dzieła sztuki, czy prawa au [..]
Źródło nobleoption.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


aktywa, aktywach, aktywami, aktywom, aktywów
Źródło synonimiczny.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną.
Źródło ticker.pl (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Jeśli zasób majątkowy nie spełnia któregoś z powyższych kryteriów, nie może być ujęty w bilansie.Przykład: w sklepie znajdują się jogurty, a ich t [..]
Źródło nbportal.pl (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Figurują w bilansie przedsiębiorstwa jako środki posiadające pewną wartość ekonomiczną. Odznaczają się trzema zasadniczymi własnościami:
Źródło certuscapital.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Aktywa najprościej zdefiniować jako ogół składników majątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez jednostkę gospodarczą w danym momencie.Polska ustawa o rachunkowości nie podaje bezpośredniej j [..]
Źródło findict.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza, mający określoną siłę nabywczą
Źródło derbis.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza, mający określoną siłę nabywczą
Źródło bssierpc.pl (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Aktywa – to ogół składników majątku kontrolowanego przez jednostkę gospodarczą, których wartość została określona w sposób wiarygodny, a przy tym uzyskane został w wyniku przyszłych zdarzeń mających n [..]
Źródło kontomaniak.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


œrodki gospodarcze przedsiêbiorcy stanowi¹ce maj¹tek trwa³y i obrotowy.
Źródło empi2.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogólnie pojêty maj±tek w formie pieni±dza, maj±cy okre¶lon± si³ê nabywcz±
Źródło bssokoly.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


finansowe i rachunkowe określenie każdej wartości księgowalnej, ewidencjonowalnej, możliwej do wycenienia, mogącej stanowić własność osoby fizycznej lub prawnej.
Źródło nextfinance.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


wszystkie ¶rodki i sk³adniki maj±tkowe podmiotu gospodarczego maj±ce wymiern± warto¶æ pieniê¿n±; ogólnie wyró¿nia siê dwie grupy: maj±tektrwa³y (rzeczowy maj±tek trwa³y, czyli ¶rodki trwa³e i wyposa¿enie; warto¶ci niematerialne i prawne; finansowy maj±tektrwa³y, np. udzia³y, akcje, d³ugoterminowe papiery warto¶ciowe) i maj±tek obrotowy (aktywa pien [..]
Źródło broker-serwis.pl (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


rzeczy o okre¶lonej warto¶ci maj±tkowej posiadane przez okre¶lone osoby; Analityk
Źródło kmr.pl

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Klasyfikator księgowy, który służy do klasyfikowania wartości zasobów ekonomicznych, które są własnością strony. Zobacz również kapitał własny pasywa strona zasób ekonomiczny [..]
Źródło technet.microsoft.com

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Strona bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy. Oznacza również zasoby majątkowe firmy, gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Źródło jpfinance.pl (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Strona bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy. Oznacza również zasoby majątkowe firmy, gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zobacz także Pasywa
Źródło finanse.egospodarka.pl

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Ilekroć w ustawie jest mowa o: aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w [..]
Źródło mambiznes.pl

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


coś, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni bez względu na to, czy pracujesz, czy nie. Aktywami mogą być nieruchomości, biznesy i papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje i jednostki uczestnict [..]
Źródło bogatyojciec.pl

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


środki pochodzące z wpłat uczestników funduszu inwestycyjnego, inwestowane przez ten fundusz.
Źródło eranking.pl

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


1. środki gospodarcze, których posiadaczem jest osoba fizyczna lub prawna takie jak: środki trwałe, środki w rozrachunkach czy środki pieniężne; zasoby majątkowe umożliwiające prowadzenie działalności [..]
Źródło generaloutsource.pl

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


ogólnie pojêty maj±tek w formie pieni±dza, maj±cy okre¶lon± si³ê nabywcz± amortyzacja
Źródło bsteresin.pl

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


majątek podmiotu, którym dysponuje w czasie swojej działalności gospodarczej akt notarialny
Źródło apincome.com.pl (offline)

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


"jest to zasób kontrolowany przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, z którego oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa. Ta ogólna definicja jest uszczegółowiona i odnosi się zarówno do IFRS jak i do Ustawy o Rachunkowości. Aby zasób majątkowy mógł być sklasyfikowany przez jednostkę jako aktywo i [..]
Źródło owocebiznesu.pl (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


(³c. activus) ekon. ogó³ ¶rodków maj±tkowych (¶rodki trwa³e i maj±tek ruchomy) podmiotu gospodarczego.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


«majątek przedsiębiorstwa pozostający w danym momencie do jego dyspozycji, wykazywany w bilansie księgowym po lewej stronie»
Źródło sjp.pwn.pl

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktywa


Aktywa (z łac. activus ‘czynny’ od actus ‘czyn’, actum ‘rzecz zrobiona’ od ago, agere ‘prowadzić; czynić; działać’) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< aktyw aktywacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie