Definicja aport
Co znaczy aport? Tutaj znajdziesz 21 definicję słowa aport. Możesz również dodać swoją deninicję słowa aport

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aport


Czynność i polecenie jej wykonania, a także rzecz, zdobycz, przyniesiona przez psa myśliwemu.
Źródło poradniklowiecki.pl (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Rzeczowy wkład do kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aport


przynoszenie na rozkaz przez psa ubitej zwierany drobnej i oddawanie jej do rąk myśliwego.
Źródło slowniklowiecki.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aport


(fr. apporter ‘przynosiæ, wnosiæ’) 1. ³ow. „ przynie¶” - komenda do tresowanego psa; przyniesienie przez niego ubitej zwierzyny lub przedmiotu. 2. ekon. wk³ad osoby fizycznej lub prawnej w maj±tek spó [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aport


Aport – komenda wydawana tresowanemu zwierzęciu, najczęściej psu, oznaczająca nakaz przyniesienia przez zwierzę rzuconej rzeczy (również nazywanej "aportem"), a także sama czynność przynosze [..]
Źródło pl.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aport


Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej oznaczający wartość majątkową wnoszoną do spółki, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie n [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aport


Aport – pseudonaukowe zjawisko mające towarzyszyć najczęściej seansom spirytystycznym bądź manifestacjom duchów i poltergeistów. Aport polegać ma na przeniesieniu (lub przejściu) przedmiotu z jednego [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


(1.1) wychodek | (1.1) | aportować
Źródło pl.wiktionary.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


¶wiadczenie na pokrycie kapita³u zak³adowego lub akcyjnego, wniesione do spó³ki kapita³owej w postaci niepieniê¿nej
Źródło money.pl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Wk³ad niepieniê¿ny wspólnika spó³ki, dokonywany w celu pokrycia udzia³ów. Umowa spó³ki powinna szczegó³owo okre¶laæ przedmiot tego wk³adu oraz osobê wspólnika wnosz±cego aport, jak równie¿ liczbê i wa [..]
Źródło serwisprawa.pl

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


wkład wspólnika do spółki przyjmujący w całości lub w części charakter świadczenia niepieniężnego.
Źródło radca.com.pl (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza)
Źródło bossa.pl (offline)

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Wkład niepieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego w spółce handlowej.  Aport może przybrać postać  wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy.
Źródło cenytransferowe.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza).
Źródło ticker.pl (offline)

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


wkład niepieniężny wniesiony do spółki przez wspólnika na pokrycie obejmowanych udziałów. Może on mieć formę rzeczy (ruchomości lub nieruchomości) lub wartości niematerialnych (patenty itp.).  [..]
Źródło blinfo.pl

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Wkład niepieniężny (np. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza). Szukasz inwestora?
Źródło certuscapital.pl

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


wk³ad rzeczowy (niepieniê¿ny, np.: nieruchomoœæ, ruchomoœæ, wierzytelnoœæ) do spó³ki.
Źródło empi2.pl

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


niepieniê¿ny wk³ad wnoszony przez wspólnika do spó³ki jako udzia³; wk³ad niepieniê¿ny jest wyceniany i na tej podstawie wspólnik otrzymuje stosown± czê¶æ udzia³ów o okre¶lonej warto¶ci.
Źródło broker-serwis.pl (offline)

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Niepieniężny udział wnoszony do spółki przez akcjonariusza.
Źródło jpfinance.pl (offline)

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Niepieniężny udział wnoszony do spółki przez akcjonariusza. Zobacz także Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?
Źródło finanse.egospodarka.pl

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aport


Świadczenie niepieniężne wniesione do spółki w postaci wkładu. Wkłady, które są wnoszone do spółki przez wspólników mogą stanowić prawa różnego rodzaju. Według klasyfikacji A. Kidyby ( Prawo handlowe, [..]
Źródło prawnie.pl

<< apopleksja apostazja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie