forex24.edu.pl

Pozytywne oceny otrzymane1
Negatywne oceny otrzymane0
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (26)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Wzrost cen dóbr i us³ug.
Źródło forex24.edu.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sensownych


artyku³ów nie rozumiemy jakiego¶ forex pojêcia
Źródło forex24.edu.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tylko potrzebne pojêcia

Źródło forex24.edu.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

s³ownik forex


jest ograniczony celowo, ale nie wykluczamy pominiêcia jakiego¶ wa¿nego s³owa (prawdopodobnie z uwagi na przyjêcie go jako potocznego i znanego). Chodzi o proste przekazanie co to s± zasady forex
Źródło forex24.edu.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

w ci±gu 24 godzin


, a je¶li zgodzimy siê, ¿e te s³ówko siê tu przyda - dodamy je.
Źródło forex24.edu.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pamiêtaj


Do s³owniczka zagl±daj tylko jak czego¶ nie zrozumiesz! Teraz zamknij tê stronê!
Źródło forex24.edu.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ask price


Cena kupna. Wa¿ne cena kupna zawsze jest wy¿sza od ceny sprzeda¿y.
Źródło forex24.edu.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analiza fundamentalna


Szacowanie sposobu zachowania siê ceny dobra na podstawie analizy czynników makroekonomicznych, politycznych itp.
Źródło forex24.edu.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analiza techniczna


Szacowanie sposobu zachowania siê ceny dobra na podstawie historycznych wykresów, formacji i trendów.
Źródło forex24.edu.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aprecjacja


Wzrost ceny waluty. Wa¿ne oznacza, to ¿e za dan± walutê mo¿na wiêcej kupiæ!
Źródło forex24.edu.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 26