Definicja renesans
Co znaczy renesans? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa renesans. Możesz również dodać swoją deninicję słowa renesans

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

renesans


(fr. renaissance ‘odrodzenie, odradzanie siê’ od renaître ‘odradzaæ siê’ z ³c. renasci) 1. kierunek w kulturze Europy, zapocz±tkowany we W³oszech i trwaj±cy od XIV do XVI w., odznaczaj±cy siê fascynac [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

renesans


Renesans, odrodzenie (fr. renaissance „odrodzenie”) – epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako „odrodzenie sztuk i nauk” oraz koncepcja histo [..]
Źródło pl.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

renesans


okres w dziejach literatury i sztuki europejskiej pomiêdzy epok± ¶redniowiecza i baroku, trwaj±cy od po³. XIV do koñca XVI wieku. Zobacz: epoka literacka
Źródło wiking.edu.pl

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

renesans


w ogólnym pojêciu, termin ten oznacza odrodzenie siê czego¶, odnowienie i rozkwit. W odniesieniu do sztuki renesans, to okres w historii kultury europejskiej zapocz±tkowany we W³oszech w XIV wieku i trwaj±cy umownie do koñca XVI wieku. Charakteryzowa³ siê fascynacj± dorobkiem staro¿ytnych, zami³owaniem do studium natury, zg³êbianiem zasad anatomii [..]
Źródło malarstwoity.pl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

renesans


odrodzenie; prze³omowy w stosunku do ¶redniowiecza okres w kulturze i sztuce, ukszta³towany we W³oszech w pierwszej po³owie XV wieku a rozpowszechniony pó¼niej w drugiej po³owie XV w. i XVI w. w wiêks [..]
Źródło ruinyizamki.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

renesans


renesans, renesansach, renesansami, renesanse, renesansem, renesansie, renesansom, renesansowi, renesansów, renesansu, renesansy
Źródło synonimiczny.pl

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

renesans


renesans to epoka odrodzenia się sztuk i nauki. .
Jest to epoka różnych odkryć naukowych.
Dzięki temu cywilizajca zaczeła się rozwijać.
Przykładem tego jest odkrycie naukowe Mikołaja kopernika, który dowiódł że ziemi kraży wokół słońca a nie odwrotnie.
szczury677 - 17 stycznia 2022

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

renesans


Renesans, odrodzenie (fr. renaissance „odrodzenie”) – epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako „odrodzenie sztuk i nauk” oraz koncepcja histo [..]
Źródło pl.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

renesans


styl architektoniczny dworu polskiego stosowany w XVI wieku. Nawiązuje do ponownego wprowadzenia elementów starożytnej sztuki budowlanej.
Źródło decostyr.pl

<< renegat renesansowy >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie