Definicja WWW
Co znaczy WWW? Tutaj znajdziesz 17 definicję słowa WWW. Możesz również dodać swoją deninicję słowa WWW

1

2   1

WWW


(World Wide Web) - usługa polegająca na przeglądaniu zasobów internetu poprzez graficzny interfejs - tzw. strony WWW.
Źródło dziury.eu

2

2   2

WWW


Ogół stron WWW znajdujących się na serwerach WWW. Wiele stron WWW połączonych jest w całość (tzw. pajęczynę stron) za pomocą odsyłaczy (linków) - wystarczy kliknąć na dowolny z nich, b [..]
Źródło dziury.eu

3

1   1

WWW


(ang. World Wide Web - œwiatowa sieæ pajêcza) - us³uga polegaj¹ca na przegl¹daniu zasobów internetu poprzez graficzny interfejs (strony WWW). 
Źródło ssi.private.pl

4

1   1

WWW


(World Wide Web) us³uga polegaj±ca na przegl±daniu zasobów internetu poprzez graficzny interfejs - tzw. strony WWW.  
Źródło ds.meh.pl

5

1   1

WWW


World Wide Web: jest hipertekstowym, multimedialnym, sieciowym (TCP/IP) systemem informacyjnym opartym na publicznie dostêpnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO. Powsta³ w pocz±tku lat 90-tyc [..]
Źródło ummon.org

6

1   1

WWW


(ang. World Wide Web) zbiór wszystkich hipertekstowych dokumentów dostêpnych w sieci internet. Dokumenty te bywaj¹ te¿ nazywane "stronami". Wiele firm reklamuje swoje us³ugi z [..]
Źródło gimklucze.pl

7

1   1

WWW


WWW (World Wide Web) stanowi multimedialny, hipertekstowy, a zarazem sieciowy (TCP/IP) system informacyjny. Jego działanie opiera się na ogólnodostępnych, otwartych standardach wyznaczonych przez [..]
Źródło undicom.pl

8

0   1

WWW


(n, abbr) - ogólno¶wiatowa pajêczyna, sieæ hipertekstowych serwerów informacyjnych
Źródło kamil_p.republika.pl

9

0   2

WWW


(1.1) = World Wide Web → ogólnoświatowa sieć | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

10

0   2

WWW


(ang. World Wide Web) zbiór wszystkich hipertekstowych dokumentów dostępnych w sieci internet. Dokumenty te bywają też nazywane stronami. Wiele firm reklamuje swoje usługi z wykorzystaniem tej t [..]
Źródło sportosporto.pl

11

0   2

WWW


World Wide Web [ˌwɜːldˌwaɪdˈwɛb] (po angielsku: „ogólnoświatowa sieć”, „światowa rozległa sieć internetowa”), w skrócie Web lub częściej WWW – hipertekstowy, multimedialny, i [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   3

WWW


(World Wide Web) Graficzny system informacyjny oparty na hipertek¶cie (protokó³ HTTP - HyperText Transfer Protocol), umo¿liwiaj±cym przemieszczanie siê pomiêdzy dokumentami, które znajduj± si [..]
Źródło interklasa.pl

13

0   3

WWW


Skrót od World Wide Web (Ogólnoœwiatowa Sieæ). WWW jest rozproszonym system informacyjnym opartym na zasadach hipertekstu i zarazem jedn¹ z najpopularniejszych us³ug internetowych. Pozwala on na [..]
Źródło gry-online.pl

14

0   3

WWW


World Wide Web. Najbardziej graficzna us³uga w Internecie, maj±ca równie¿ najwiêksze mo¿liwo¶ci, je¶li chodzi o ustanawianie po³±czeñ. Nazywana tak¿e sieci± Web lub sieci± WWW. Zestaw us [..]
Źródło komputery-sosnowiec.neostrada.pl

15

0   3

WWW


Ogół stron WWW znajdujących się na serwerach WWW. Wiele stron WWW połączonych jest w całość (tzw. pajęczynę stron) za pomocą odsyłaczy (linków) - wystarczy kliknąć na dowolny z nich, by otworzyła się kolejna strona WWW. Przeglądanie zasobów WWW jest możliwe dzięki przeglądarkom stron WWW. Ang. World Wide Web - pajęczyna o za [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl

16

0   3

WWW


WWW z ang. World Wide Web – Cześć internetowej sieci, która składa się z połączonych (za pomocą linków) witryn internetowych. Jest ona najbardziej powszechna i znajoma dla użytkowników.
Źródło marketing-automation.pl

17

0   3

WWW


Wez Wlasna Wodke - To jutro? - No, WWW
Źródło miejski.pl

Dodaj znaczenie słowa WWW
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Schick Gymnasium >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie